fbpx

Privacy Verklaring

Urban Gym Almere (waarnaar verwezen als “wij”, “onze”, “ons” erkent dat het belangrijk is jouw persoonsgegevens te beschermen en is toegewijd aan het verantwoordelijk verwerken van deze persoonsgegevens in overeenkomst met toepasselijke Europese wetten voor de bescherming van informatie. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte van onze activiteiten die betrekking hebben op de persoonlijke informatie die wij voor en over jou, onze cliënten en geïnteresseerden in onze service en andere personen die onze website, Google of social media bezoeken of gebruik maken van een van onze andere diensten en services die naar deze privacyverklaring verwijzen. Urban Gym Almere kan bij het verwerken van jouw informatie zowel een verwerker als een verwerkings- verantwoordelijke zijn.

Definities

In deze privacyverklaring hebben de volgende begrippen de hieronder omschreven betekenis en worden verwante termen overeenkomstig geïnterpreteerd:

 • “Privacyverklaring”: verwijst naar dit beleidsstuk.

 • “Service”: diensten die Urban Gym Almere aanbied volgende de op de website beschreven mogelijkheden van diverse diensten.

 • “Client”: een bedrijf of entiteit dat een professionele verbintenis met ons is aangegaan door interesse te tonen in of gebruik te maken van de service.

 • “Eindgebruiker”: ieder individu die niet uit naam van een bedrijf of entiteit handelt en onze website of social media bezoekt, gebruik maakt van de service of een van onze andere diensten die naar deze privacyverklaring verwijzen.

 • “Informatie” informatie dat mogelijk gerelateerd is aan een identificeerbaar natuurlijk persoon. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld op basis van naam, email-adres of BSN. Een natuurlijk persoon is géén bedrijf.

 • “Persoonsgegevens”: informatie die gerelateerd is aan een identificeerbaar natuurlijk persoon. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld op basis van naam, email-adres of BSN. Een natuurlijk persoon is géén bedrijf.

 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

  Als afnemer van een van de diensten en services van Urban Gym Almere kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:
  Toegang tot en gebruik van de online diensten van Virtuagym, een online trainings- en voedingsplatform, het abonnementssysteem van Urban Gym Almere of voor eigen of externe services en diensten, het doen van aanbiedingen of het verlenen van gevraagde of ongevraagde informatie die Urban Gym Almere aanbiedt.

Antwoorden op uw verzoek om Informatie, bestellingen of ondersteuning

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. We verzamelen bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u zich heeft aangemeld voor een de diensten van Urban Gym Almere of als u een verzoek tot informatie heeft ingediend per mail of via het contactformulier van de website van Urban Gym Almere.

Uw gebruik van de Service

Wij verwerken de informatie die u afgeeft ten behoeve van onze service en diensten.

Bewaren van informatie

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken zolang het nodig is om de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te vervullen of om andere geldige redenen, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. Als u een client bent, worden uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens waarvoor u verantwoordelijk bent verwerkt zolang onze overeenkomst van kracht is. Na het einde van de overeenkomst treden bewaartermijnen in werking. Bewaartermijnen bepaalt uzelf. Wenst u te willen worden verwijderd uit ons mail- en adressenbestand dan kan dat door een mail te sturen naar met hierin het verzoek te willen worden verwijderd uit het adres- of mailbestand van Urban Gym Almere. U bent eindgebruiker van een van de services die Urban Gym Almere aanbiedt dan gelden de voorwaarden verwerking persoonsgegevens die deze partijen inzetten en zij met u communiceren. Urban Gym Almere is, na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst en na het verzoek verwijderen van de persoonsgegevens uit het adressen- en mailbestand van Urban Gym Almere geen verantwoordelijke partijen in.

Uitwisseling van Informatie

Externe dienstverleners
In sommige gevallen delen wij informatie met onze externe dienstverleners om persoonlijke informatie namens ons te verzamelen, op te slaan, te analyseren en anderszins te verwerken. Urban Gym Almere maakt in alle gevallen gebruik van diensten van derden om de services van Urban Gym Almere te kunnen aanbieden. De Uiteindelijk stellen externe dienstverleners ons in staat om de beste service te verlenen waardoor de gestelde doelstelling kan worden behaald. Het spreekt voor zich dat we bij het selecteren van externe dienstverleners rekening houden met de manier waarop zij informatie beveiligen en verwerken.

Naleving van wetten en wetshandhaving

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken naar aanleiding van wettelijke verzoeken van overheidsinstanties in het kader van een gerechtelijke procedure of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen ook Informatie vrijgeven ter verdediging tegen juridische claims en als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen van de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze serviceovereenkomst, of zoals anderszins vereist door de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

Als afnemer van een van de diensten en services van Urban Gym Almere heeft u volgens de wet het recht op: I) het verzoeken om toegang tot uw persoonlijke informatie, II) het verzoeken om correctie van de persoonlijke informatie die wij verwerken, III) het verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie, IV) het bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie, V) het verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, VI) het verzoeken om een kopie van uw persoonlijke informatie VII) het intrekken van eerder gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Houd er rekening mee dat weigering tot het delen van informatie, gegevenscorrecties, verwijdering van informatie, het bezwaar maken tegen verwerking, het beperken van de verwerking en het intrekken van eerder gegeven toestemming de toegang tot functionaliteit van onze services en daarmee u te behalen doelstelling geheel of gedeeltelijk kunnen vertragen en/of verlagen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot deze privacyverklaring of onze werkwijzen in verband met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: .

Bent u ontevreden over de behandeling van een klacht of bent u het niet eens met het besluit dat wij voor ogen hebben, dan kunt u een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.

Informatiebeveiliging

Wij erkennen en nemen onze verantwoordelijkheid serieus om uw Informatie die u aan ons toevertrouwt te beschermen. Door het implementeren van redelijkerwijs adequate veiligheidsmaatregelen en het gebruik van beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures willen wij uw informatie beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. We gebruiken bijvoorbeeld beveiligde servers, gebruiken firewalls, versleutelen informatie en beperken de toegang tot persoonlijke informatie.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze diensten, met inbegrip van de services die Urban Gym Almere afneemt van derden, zijn voortdurend in ontwikkeling en deze diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te vullen of anderszins te wijzigen en zullen wij u op de hoogte stellen wanneer er belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden aangebracht. We zullen bovenaan of onderaan de privacyverklaring aangeven wanneer de privacyverklaring het laatst is bijgewerkt.

De nieuwe privacyverklaring zal van kracht zijn op het moment van plaatsing. Door gebruik te maken van een van onze diensten en daarmee ook een van onze services, als u eerder informatie heeft opgevraagd of client bent geweest gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene privacyverklaring nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via e-mail op

COPYRIGHT © 2021-2023 URBAN GYM ALMERE