fbpx

Onze algemene voorwaarden

 • Boutique Gym

  Artikel 1 Definities

  Urban Gym Almere: natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 65718402, Urban Gym Almere. De sporter: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness- en/of personal trainingsactiviteiten.De overeenkomst: Overeenkomst tussen Urban Gym Almere en de sporter ter zake van diensten zoals worden aangeboden door Urban Gym Almere en overeengekomen op het membership formulier. Membership: basisdienst met services die worden geboden. Abonnement: gekozen aanvullende dienst/training

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende de diensten zoals die door Urban Gym Almere worden aangeboden en die tussen Urban Gym Almere en de sporter worden gesloten. 

  Artikel 3 Het aanbod 

  3.1. Het aanbod van Urban Gym Almere wordt schriftelijk uitgebracht op het membership formulier en is van kracht gedurende een aangegeven termijn, van minimaal 12 weken. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 

  3.2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de sporter een Par-Q lijst en een membership in dat hem door Urban Gym Almere ter beschikking wordt gesteld.

  3.4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de sporter mogelijk te maken.

  3.5. De door beide partijen ondertekende versie van het aanbod wordt als bestand opgeslagen in het persoonlijk account van Virtuagym van de afnemer. Het wordt opgeslagen onder de ledenadministratie en zal als vertrouwelijk worden behandeld. 

  Artikel 4 De overeenkomst 

  4.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod en is geldig voor de diensten zoals overeengekomen en worden aangeboden door Urban Gym Almere. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De diensten kunnen gedurende de looptijd worden aangepast. Dit dient schriftelijk, dan wel digitaal te worden onderschreven. 

  4.2 De overeenkomst bestaat uit twee onderdelen: membership en een aanvullende dienst. Een membership is de basis van de geboden services. De aanvullende dienst is het trainingstype/-vorm/programma. Er kan uitsluitend gekozen worden voor een aanvullende dienst als er een actief membership is.

  Artikel 5 Bedenktijd

  Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de sporter de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. 

  Artikel 6 Duur en beëindiging 

  6.1. Urban Gym Almere biedt de sporter ten minste de keuze uit: - een overeenkomst van minimaal 12 weken of 1 jaar. Na de minimale afname duur van 12 weken wordt de overeenkomst per 4 weken automatisch verlengd waarbij 4 weken opzegtermijn in acht wordt genomen. Bij een overeenkomst van 1 jaar, geldt de daarbij behorende prijs voor minimaal 1 jaar en zal er na dit jaar een opzegtermijn van 4 weken worden gehanteerd. Er wordt gerekend vanuit de laatst gekozen trainingstype/programma.

  6.2. Tussentijdse opzegging door de sporter is mogelijk indien: de sporter een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd van minimaal 25 kilometer van de lokatie van Urban Gym Almere - voor de sporter niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de diensten zoals overeengekomen. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. of het voor de sporter als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de overeengekomen diensten. De diensten worden opgeschort en indien er geen afname plaats vindt niet berekend of verrekend.  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

  6.3. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd middels een opzegformulier. Een jaarabonnement is geldig voor een jaar met de daarbij behorende trainingstype/programma. 

  6.4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2  is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage. 

  6.5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de sporter een bevriezing mogelijkheid.  Als de sporter gedurende een periode van langer dan één betaalperiode geen gebruik kan maken van de overeengekomen diensten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. 

  6.6 Urban Gym Almere is gerechtigd om de overeenkomst zonder reden te beëindigen wanneer de directie van Urban Gym Almere heeft besloten om toegang tot het centrum te stoppen wegens een reden zoals de directie van de werklocatie deze aangeeft.

  6.7. Tussentijdse opzegging door Urban Gym Almere is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de sporter een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; de sporter zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Urban Gym Almere of jegens een contractant van Urban Gym Almere. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald onder aftrek van de door Urban Gym Almere aantoonbaar geleden schade. 

  6.8. Indien Urban Gym Almere haar onderneming beëindigd, dan is tussentijdse opzegging door Urban Gym Almere mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. 

  6.9 Opzeggingen dienen ten alle tijdens schriftelijk worden aangeboden aan Urban Gym Almere. 

  6.10 Bij opzegging en/of bij beëindiging van de overeenkomst en de daarbij behorende diensten komen alle rechten op overgebleven credits/trainingen te vervallen met ingang van de officiële opzegdatum. Dat geldt eveneens voor het tussentijds wisselen van de verschillende trainingstype/programma. 

  Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 

  7.1. Het abonnements- en termijnbedrag wordt vooraf overeengekomen. Doch, de abonnementsvorm maakt het mogelijk om per 4 weken te wisselen van trainingstype en/of programma. Deze aanpassingen worden digitaal verwerkt, zo ook de aanpassing in de prijs. Bij opzeggingen geldt het laatst afgenomen trainingstype/programma.

  7.2. Eventuele prijsverhogingen worden door Urban Gym Almere 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

  7.3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de sporter het recht om de overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsbedrag wordt terugbetaald. 

  7.4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 4 weken na tot standkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding. 

  7.5 Per trainingstype is er een verschil in geldigheid van de credits/trainingen. Deze credits vertegenwoordigen de prijs per training. Zie hieronder de geldigheidsduur van een credit. Alle niet gebruikte credits komen te vervallen bij het opzeggen van het trainingstype bijpassend de credittype.

  PERSONAL TRAINING /  DUO training - 30 minuten:

  1 x per week: 6 weken / 2 x per week: 8 weken / 3 x per week: 10 weken 

  Trainingskaart van 10 trainingen: 1 jaar

  PERSONAL TRAINING / DUO training - 60 minuten:

  1 x per week: 6 weken / 2 x per week: 8 weken / 3 x per week: 10 weken

  Trainingskaart van 10 trainingen: 1 jaar

  ATHLETIC BODY CHALLENGE - LIFESTYLE/HIT-it:

  1 x per week: 4 weken / 2 x per week: 6 weken

  ATHLETIC BODY CHALLENGE - STRENGTH:

  1 x per week: 4 weken / 2 x per week: 6 weken

  URBAN KIDS:

  1 x per week: 4 weken / 2 x per week: 6 weken

  Artikel 8 Verplichtingen van Urban Gym Almere

  8.1. Urban Gym Almere staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 

  8.2. Urban Gym Almere staat er voor in dat de trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 

  8.3. Urban Gym Almere zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn op de werklocatie. 

  Artikel 9 Verplichtingen van de sporter 

  9.1. De sporter houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 

  9.2. De sporter dient een medische contra-indicatie voor de overeengekomen diensten te melden aan Urban Gym Almere. 

  9.3. De sporter dient de aanwijzingen van Urban Gym Almere c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de client niet bekend is. Indien de client niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Urban Gym Almere of diens medewerkers kenbaar te maken, zodat Urban Gym Almere en/of diens medewerkers uitleg kunnen geven. 

  9.4. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

  9.5. Het is de sporter niet toegestaan te roken in de door de werklocatie en Urban Gym Almere beschikbaar gestelde ruimtes. 

  9.6. De sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Urban Gym Almere mede te delen. 

  Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 

  10.1. Urban Gym Almere kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Urban Gym Almere zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. 

  10.2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de sporter heeft de sporter gedurende 2 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 

  10.3 Het is mogelijk om tussentijds te wisselen van trainingstype. Doch met een maximum van 4 x per jaar. De long term prijs wordt aangenomen als de sporter minimaal een jaar zich verbindt aan Urban Gym Almere.

  Artikel 11 Bewijs van membership

  11.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de overeenkomst ge-downloaded in de ledenadministratie van de sporter die voor de sporter inzichtelijk is. 

  Artikel 12 Betaling 

  12.1. Het verschuldigde abonnementsbedrag wordt vooraf in rekening gebracht en voldaan middels een incasso bij de bank volgens de opgegeven bankgegevens, middels een bankoverschrijving of contant betaling. Bij het 2 x storneren van het incassobedrag wordt 25 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. De incasso opdracht wordt 7 dagen voor verlenging  of voortzetting van de overeenkomst aangeboden bij de bank. 

  12.2. Bij niet tijdige betaling is de sporter van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de 5 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken. Na het tweede verzoek en herinnering tot overgaan tot betalen worden er 7,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na de derde poging tot incasseren wordt het dossier bij een incassodienst aangeboden. Alle daaruit vloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de sporter. Tevens wordt er 25 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

  12.3. Na het verstrijken van gestelde betalingstermijn is Urban Gym Almere gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Urban Gym Almere bevoegd om de sporter de toegang tot de werklocatie te weigeren. 12.4. Indien de sporter niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Urban Gym Almere bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

  12.5 Personal - of DUO trainingen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd bij de ondernemer worden voor 100% in rekening gebracht op de factuur. Een afzegging van een training dient ten alle tijden schriftelijk (e-mail, whats-app, sms) te gebeuren. 

  Een blessure is hierbij een uitzondering op de regel. De sporter dient een schriftelijk advies van de huisarts of specialist te weerleggen waaruit blijkt dat trainen binnen vier weken niet mogelijk is waardoor de trainingen moeten worden doorgeschoven naar de volgende periode.

  12.7 De credit die wordt ingezet voor alle small group trainingen waarvan de training binnen 12 uur worden afgezegd wordt teruggestort op het account. De sporter dient de training zelf te annuleren in het rooster. Een blessure is hierbij een uitzondering op de regel. De client dient een schriftelijk advies van de huisarts of specialist te weerleggen waaruit blijkt dat trainen binnen vier weken niet mogelijk is waardoor de trainingen moeten worden doorgeschoven naar de volgende periode.

  egel. De client dient een schriftelijk advies van de huisarts of specialist te weerleggen waaruit blijkt dat trainen binnen vier weken niet mogelijk is waardoor de trainingen moeten worden doorgeschoven naar de volgende periode.

  12.8 Wanneer de sporter met ongelimiteerd aantal credits buiten de hierboven genoemde periode afzegt zal deze worden gefactureerd wanneer dit >1x per betalingsperiode aan de orde is. De sporter zal hiervoor een extra factuur ontvangen die de prijs van een losse training omvat.

  Artikel 13 Aansprakelijkheid 

  13.1. Urban Gym Almere is tegenover de sporter aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare en aantoonbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Urban Gym Almere komt.  Urban Gym Almere is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Urban Gym Almere maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. 

  13.2. Urban Gym Almere zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisicos. De aansprakelijkheid van Urban Gym Almere is beperkt tot het bedrag waarvoor Urban Gym Almere aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een geldbedrag zoals volgens de verzekering geldt per geval. 

  13.3. Urban Gym Almere is uitsluitend aansprakelijk tijdens een sessie volgens afspraak met Urban Gym Almere en haar sporter(s). Bij niet juist uitvoeren van een oefening en/of aanwijzigingen tijdens de trainingssessie is Urban Gym Almere in zn geheel niet aansprakelijk en kan er geen aanspraak worden gemaakt op mogelijke schadevrij- of -loos stelling. 

  13.4 Urban Gym Almere is in z'n geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook tijdens training bij Urban Gym Almere als de sporter niet onder directe toezicht van Urban Gym Almere is, ook al volgt de sporter haar/zijn sportschema zoals door Urban Gym Almere is aangereikt waarbij de sporter zelfstandig haar sportschema uitvoert. 

  13.5 De klachten en blessures van een sporter dienen bekend te zijn bij Urban Gym Almere door middel van invulling van de vragenlijst zoals die voorafgaand het traject naar waarheid is besproken met de sporter. Deze gegevens staan vermeld in het profiel van de sporter. Alle nieuwe beperkingen, blessures en klachten dienen bij Urban Gym Almere schriftelijk kenbaar te worden gemaakt voordat een trainingssessie start. Bij het ontbreken hiervan is Urban Gym Almere in z'n geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van blessures of klachten dan ook die betrekking hebben op de nieuw ontstane klachten en/of blessure. 

  Artikel 14 Klachten 

  14.1. Urban Gym Almere beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.1

  4.2. De sporter dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de sporter de gebreken heeft geconstateerd bij Urban Gym Almere in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 

  14.3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de sporter zijn rechten ter zake verliest.

  14.4. Urban Gym Almere beantwoordt de door de sporter bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk  doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Urban Gym Almere per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  14.5.Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

  Artikel 15 Geschillencommissie 

  15.1. Geschillen tussen Urban Gym Almere en de sporter die betrekking hebben op:- de tot stand koming van overeenkomsten of,- de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de sporter als door Urban Gym Almere aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

  15.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de sporter zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij Urban Gym Almere heeft ingediend. 

  15.3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de sporter en Urban Gym Almere, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 

  15.4.Wanneer de sporter een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Urban Gym Almere aan deze keuze gebonden. Als Urban Gym Almere een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de sporter vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Urban Gym Almere dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

  15.5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. 

  15.6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

  15.7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen.Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

  Artikel 16 Toepasselijk recht. 

  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 • Trainingscentrum

  Artikel 1 Definities

  Urban Gym Almere: natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 65718402, Urban Gym Almere. De sporter: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness- en/of personal trainingsactiviteiten. De overeenkomst: Overeenkomst tussen Urban Gym Almere en de sporter ter zake van diensten zoals worden aangeboden door Urban Gym Almere en overeengekomen op het lidmaatschapsformulier. 

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende de diensten zoals die door Urban Gym Almere worden aangeboden en die tussen Urban Gym Almere en de sporter worden gesloten. 

  Artikel 3 Het aanbod 

  3.1. Het aanbod van Urban Gym Almere wordt schriftelijk uitgebracht op het lidmaatschapsformulier en is van kracht gedurende een aangegeven termijn, variërend van 1 tot 12 maanden. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 

  3.2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de sporter een Par-Q lijst en een lidmaatschapsformulier  in dat hem door Urban Gym Almere ter beschikking wordt gesteld. Dat kan schriftelijk dan wel digitaal binnen dit portaal.

  3.3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de sporter mogelijk te maken.

  3.4. De door beide partijen ondertekende versie van het aanbod wordt als bestand opgeslagen in het persoonlijk account van Virtuagym van de afnemer. Het wordt opgeslagen onder de ledenadministratie en zal als vertrouwelijk worden behandeld. Is het bestand digitaal ondertekend door de sporter, dan volstaat dit als een volwaardige overeenkomst.

  Artikel 4 De overeenkomst 

  4.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod en is geldig voor de diensten zoals overeengekomen en worden aangeboden door Urban Gym Almere. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De diensten kunnen gedurende de looptijd worden aangepast. Dit dient schriftelijk, dan wel digitaal te worden onderschreven. 

  4.2 De dienst bestaat altijd uit een lidmaatschap (flex - premium - of premium plus), mogelijk aangevuld door een aanvullende dienst.

  Artikel 5 Bedenktijd

  Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de sporter de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. 

  Artikel 6 Duur en beëindiging 

  6.1. Urban Gym Almere biedt de sporter ten minste de keuze uit: - een overeenkomst van minimaal 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Na de minimale afname duur van 1 maand wordt de overeenkomst per maand automatisch verlengd waarbij 1 maand opzegtermijn in acht wordt genomen. Bij een overeenkomst van een half of 1 jaar, geldt een opzegtermijn van 1 maand na het verstrijken van de eerst overeengekomen periode van lidmaatschap.

  6.2. Tussentijdse opzegging door de sporter is mogelijk indien: de sporter een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd van minimaal 25 kilometer van de lokatie van Urban Gym Almere - voor de sporter niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de diensten zoals overeengekomen. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. of het voor de sporter als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de overeengekomen diensten. De diensten worden opgeschort en indien er geen afname plaats vindt niet berekend of verrekend.  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand  tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

  6.3. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd middels een opzegformulier. 

  6.4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2  is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbijdrage. 

  6.5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de sporter een bevriezing mogelijkheid.  Als de sporter gedurende een periode van langer dan één betaalperiode geen gebruik kan maken van de overeengekomen diensten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. 

  6.6 Urban Gym Almere is gerechtigd om de overeenkomst zonder reden te beëindigen wanneer de directie van Urban Gym Almere heeft besloten om toegang tot het centrum te stoppen wegens een reden zoals de directie van de werklocatie deze aangeeft.

  6.7. Tussentijdse opzegging door Urban Gym Almere is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de sporter een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; de sporter zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Urban Gym Almere of jegens een contractant van Urban Gym Almere. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald onder aftrek van de door Urban Gym Almere aantoonbaar geleden schade. 

  6.8. Indien Urban Gym Almere haar onderneming beëindigd, dan is tussentijdse opzegging door Urban Gym Almere mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

  6.9 Opzeggingen dienen ten alle tijdens schriftelijk worden aangeboden aan Urban Gym Almere. 

  6.10 Bij opzegging en/of bij beëindiging van de overeenkomst en de daarbij behorende diensten komen alle rechten op diensten en/of producten te vervallen met ingang van de officiële opzegdatum. 

  Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 

  7.1. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen. 

  7.2. Eventuele prijsverhogingen worden door Urban Gym Almere 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

  7.3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de sporter het recht om de overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsbedrag wordt terugbetaald. 

  7.4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 4 weken na tot standkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.

  Artikel 8 Verplichtingen van Urban Gym Almere

  8.1. Urban Gym Almere staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 

  8.2. Urban Gym Almere staat er voor in dat de trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 

  8.3. Urban Gym Almere zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn op de werklocatie. 

  Artikel 9 Verplichtingen van de sporter 

  9.1. De sporter houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 

  9.2. De sporter dient een medische contra-indicatie voor de overeengekomen diensten te melden aan Urban Gym Almere. 

  9.3. De sporter dient de aanwijzingen van Urban Gym Almere c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de client niet bekend is. Indien de client niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Urban Gym Almere of diens medewerkers kenbaar te maken, zodat Urban Gym Almere en/of diens medewerkers uitleg kunnen geven. 

  9.4. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

  9.5. Het is de sporter niet toegestaan te roken in de door de werklocatie en Urban Gym Almere beschikbaar gestelde ruimtes. 

  9.6. De sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Urban Gym Almere mede te delen. 

  Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 

  10.1. Urban Gym Almere kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Urban Gym Almere zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. 

  10.2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de sporter heeft de sporter gedurende 2 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 

  Artikel 11 Bewijs van membership

  11.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de overeenkomst ge-downloaded in de ledenadministratie van de sporter die voor de sporter inzichtelijk is. 

  Artikel 12 Betaling 

  12.1. Het verschuldigde abonnementsbedrag wordt vooraf in rekening gebracht en voldaan middels een incasso bij de bank volgens de opgegeven bankgegevens, middels een bankoverschrijving of contant betaling. Bij het 2 x storneren van het incassobedrag wordt 25 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. De incasso opdracht wordt 7 dagen voor verlenging  of voortzetting van de overeenkomst aangeboden bij de bank. 

  12.2. Bij niet tijdige betaling is de sporter van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de 5 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken, Na de derde poging tot incasseren wordt het dossier bij een incassodienst aangeboden. Alle daaruit vloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de sporter.

  12.3. Na het verstrijken van gestelde betalingstermijn is Urban Gym Almere gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Urban Gym Almere bevoegd om de sporter de toegang tot de werklocatie te weigeren. 12.4. Indien de sporter niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Urban Gym Almere bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

  12.5 Personal - of DUO trainingen die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd bij de ondernemer worden voor 100% in rekening gebracht op de factuur. Een afzegging van een training dient ten alle tijden schriftelijk (e-mail, whats-app, sms) te gebeuren. 

  Een blessure is hierbij een uitzondering op de regel. De sporter dient een schriftelijk advies van de huisarts of specialist te weerleggen waaruit blijkt dat trainen binnen vier weken niet mogelijk is waardoor de trainingen moeten worden doorgeschoven naar de volgende periode.

  12.7 De credit die wordt ingezet voor alle small group trainingen waarvan de training binnen 12 uur worden afgezegd wordt teruggestort op het account. De sporter dient de training zelf te annuleren in het rooster. Een blessure is hierbij een uitzondering op de regel. De client dient een schriftelijk advies van de huisarts of specialist te weerleggen waaruit blijkt dat trainen binnen vier weken niet mogelijk is waardoor de trainingen moeten worden doorgeschoven naar de volgende periode. 

  Artikel 13 Aansprakelijkheid 

  13.1. Urban Gym Almere is tegenover de sporter aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare en aantoonbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Urban Gym Almere komt.  Urban Gym Almere is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Urban Gym Almere maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. 

  13.2. Urban Gym Almere zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisicos. De aansprakelijkheid van Urban Gym Almere is beperkt tot het bedrag waarvoor Urban Gym Almere aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een geldbedrag zoals volgens de verzekering geldt per geval. 

  13.3. Urban Gym Almere is uitsluitend aansprakelijk tijdens een sessie volgens afspraak met Urban Gym Almere en haar sporter(s). Bij niet juist uitvoeren van een oefening en/of aanwijzigingen tijdens de trainingssessie is Urban Gym Almere in zn geheel niet aansprakelijk en kan er geen aanspraak worden gemaakt op mogelijke schadevrij- of -loos stelling. 

  13.4 Urban Gym Almere is in zn geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook tijdens training bij Urban Gym Almere als de sporter niet onder directe toezicht van Urban Gym Almere is, ook al volgt de sporter haar/zijn sportschema zoals door Urban Gym Almere is aangereikt waarbij de sporter zelfstandig haar sportschema uitvoert. 

  13.5 De klachten en blessures van een sporter dienen bekend te zijn bij Urban Gym Almere door middel van invulling van de vragenlijst zoals die voorafgaand het traject naar waarheid is besproken met de sporter. Deze gegevens staan vermeld in het profiel van de sporter. Alle nieuwe beperkingen, blessures en klachten dienen bij Urban Gym Almere schriftelijk kenbaar te worden gemaakt voordat een trainingssessie start. Bij het ontbreken hiervan is Urban Gym Almere in z'n geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van blessures of klachten dan ook die betrekking hebben op de nieuw ontstane klachten en/of blessure. 

  Artikel 14 Klachten 

  14.1. Urban Gym Almere beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.1

  4.2. De sporter dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de sporter de gebreken heeft geconstateerd bij Urban Gym Almere in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 

  14.3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de sporter zijn rechten ter zake verliest.

  14.4. Urban Gym Almere beantwoordt de door de sporter bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk  doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Urban Gym Almere per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  14.5.Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

  Artikel 15 Geschillencommissie 

  15.1. Geschillen tussen Urban Gym Almere en de sporter die betrekking hebben op:- de tot stand koming van overeenkomsten of,- de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de sporter als door Urban Gym Almere aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

  15.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de sporter zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij Urban Gym Almere heeft ingediend. 

  15.3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de sporter en Urban Gym Almere, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 

  15.4.Wanneer de sporter een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Urban Gym Almere aan deze keuze gebonden. Als Urban Gym Almere een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de sporter vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Urban Gym Almere dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

  15.5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. 

  15.6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

  15.7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen.Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

  Artikel 16 Toepasselijk recht. 

  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

COPYRIGHT © 2021-2023 URBAN GYM ALMERE