Algemene voorwaarden van Urban Gym Almere

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 65718402, Urban Gym Almere.

De client: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness- en/of personal trainings activiteiten.

De overeenkomst: Overeenkomst tussen de ondernemer en de client ter zake van diensten zoals worden aangeboden door Urban Gym Almere en overeengekomen op het overeenkomst-formulier. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende de diensten zoals die door de ondernemer worden aangeboden en die tussen de ondernemer en de client worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

3.1.  Het aanbod van de ondernemer wordt schriftelijk uitgebracht  op het deelnameformulier en is van kracht gedurende een aangegeven termijn volgens het programma of overeengekomen zoals vermeld op het deelnameformulier.  Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 

3.2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de client een Urban Gym Almere vragenlijst en/of een overeenkomst in dat hem door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

3.3. Dit formulier omvat ten minste: 

-  Lid van de werklocatie Urban Gym Almere

  • persoonsgegevens
  • medische vragenlijst
  • overeengekomen programmakeuze
  • overeengekomen abonnementsbedrag
  • akkoord en aanvaarding van de algemene voorwaarden en huisregels zoals die gelden. De voorwaarden en huisregels zoals deze staan op de website zijn de meest actuele gegevens.

3.4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de client mogelijk te maken.

3.5. Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod en is geldig voor de diensten zoals overeengekomen en worden aangeboden door de Ondernemer.De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een overeenkomst tussen de ondernemer en client kan uitsluitend worden afgesloten als de client een geldig abonnement heeft bij de werklocatie van de ondernemer. Dit is de voorwaarde die de werklocatie stelt aan de ondernemer.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de client de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1. De ondernemer biedt de client ten minste de keuze uit:

- een overeenkomst van 1 maand of;

- een overeenkomst van langere duur.

De overeenkomst vervalt na de overeengekomen einddatum of einde van het overeengekomen programma. Mochten de diensten voortgang hebben gehad van minimaal twee achtereenvolgende weken dan is de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd waarbij een maand opzegtermijn in acht wordt genomen. 

6.2. Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de client na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.3. Tussentijdse opzegging door de client is mogelijk indien:

- de client een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd van minimaal 25 kilometer van de werklokatie - voor de client niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de diensten zoals overeengekomen. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

- het voor de client als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de overeengekomen diensten. De diensten worden opgeschort en indien er geen afname plaats vindt niet berekend of verrekend.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.4. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.

6.5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.

6.6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de client een bevriezing mogelijkheid.

Als de client gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de overeengekomen diensten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

6.7 De ondernemer is gerechtigd om de overeenkomst zonder reden te beëindigen wanneer de directie van de werklocatie van Urban Gym Almere heeft besloten om toegang tot het centrum te stoppen wegens een reden zoals de directie van de werklocatie deze aangeeft.

6.7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

6.8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

7.1. Het abonnementsbedrag wordt vooraf overeengekomen.

7.2. Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

7.3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de client het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsbedrag wordt terugbetaald.

7.4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de ondernemer

8.1. De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

8.2. De ondernemer staat er voor in dat de trainer over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

8.3. De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn op de werklokatie. De werklocatie is hiervoor eindverantwoordelijke.

Artikel 9 Verplichtingen van de client

9.1. De client houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

9.2. De client dient een medische contra-indicatie voor de overeengekomen diensten te melden aan de ondernemer.

9.3. De clientt dient de aanwijzingen van de ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de client niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de client niet bekend is. Indien de client niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de ondernemer kenbaar te maken, zodat de ondernemer uitleg kan geven.

9.4. Het is de client niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

9.5. Het is de client niet toegestaan te roken in de door de werklokatie  en ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

9.6. De client dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

10.1. De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

10.2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de client heeft de client gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

11.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de client een kopie van de overeenkomst. 

11.2. Indien de overeenkomst verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

12.1. Het verschuldigde abonnementsbedrag wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

12.2. Bij niet tijdige betaling is de client van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 8 werkdagen te voldoen.

12.3. Na het verstrijken van gestelde betalingstermijn is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de ondernemer bevoegd om de client de toegang tot de werklocatie te weigeren.

12.4. Indien de client niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

12.5 De betaling van het abonnementsgeld aan de werklocatie, zoals artikel 4 aangeeft, is volledig voor rekening van de client en staat los van het overeengekomen abonnementsbedrag tussen de ondernemer en client, tenzij anders staat vermeld op de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 13.1. De ondernemer is tegenover de client aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare en aantoonbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de ondernemer komt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

13.2. De ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een geldbedrag zoals volgens de verzekering geldt per geval.

13.3. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk tijdens een sessie volgens afspraak met de ondernemer en haar client. Bij niet juist uitvoeren van een oefening en/of aanwijzigingen tijdens de trainingssessie is de ondernemer in z’n geheel niet aansprakelijk en kan er geen aanspraak worden gemaakt op mogelijke schadevrij- of -loosstelling.

13.4 De ondernemer is in z’n geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook tijdens de aanwezigheid en/of training op de werklokatie van de ondernemer als de client niet onder directe toezicht van de ondernemer is, ook al volgt de client haar/zijn sportschema zoals door de ondernemer is aangereikt waarbij de client zelfstandig haar sportschema uitvoert. De client mag uitdsluitend zelfstandig trainen als de personal trainer schriftelijk heeft aangegeven dat het verantwoord is om zelfstandig, zonder ondernemer en toezicht, te trainen. De ondernemer is degene met professioneel inzicht en kennis om zodoende een gedegen advies te kunnen geven.

13.5 De klachten en blessures van een client dienen bekend te zijn bij de ondernemer door middel van invulling van de vragenlijst zoals die voorafgaand het traject naar waarheid is ingevuld door de client. Alle nieuwe beperkingen, blessures en klachten dienen bij de ondernemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt voordat een trainingssessie start. Bij het ontbreken hiervan is de ondernemer in z'n geheel niet aansprakelijk voor welke vorm van blessures of klachten dan ook die betrekking hebben op de nieuw ontstane klachten en/of blessure.

Artikel 14 Klachten

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

14.2. De client dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de client de gebreken heeft geconstateerd - bij de ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

14.3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de client zijn rechten ter zake verliest.

14.4. De ondernemer beantwoordt de door de client bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

15.1. Geschillen tussen de ondernemer en de client die betrekking hebben op:

- de tot standkoming van overeenkomsten of,

- de uitvoering van overeenkomsten,kunnen zowel door de client als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

15.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de client zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de ondernemer heeft ingediend.

15.3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de cliennt en de ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

15.4. Wanneer de client een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de client vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

15.5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

15.6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15.7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

ABC

Urban Gym Almere Opening 16

Urban Gym Almere

Hopperzuigerstraat 37-39, 1333 HM Almere

T: 06-48117958

E:

recensies

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners.

  • Simone's EverydayHealthy 
  • Simone's Kitchen 
  • Stichting broodje Hagelslag
  • Almere Deze Week